Artificiell intelligens – AI – berör många delar av vår vardag.

Digitala röster svarar på frågor, robotar på jobbet tar hand om några av de repetitiva uppgifter vi står inför och chatbots ger oss support när vi behöver.

Användandet av AI inom assessment är inte nytt. I flera år har personlighetstester rättats och 'tolkats' av expertutvecklade algoritmer. 

Detta är dock bara början. AI inom assessment växer i snabb takt. Det finns frågor du troligen kommer att möta i din roll som HR-chef eller rekryterare.

Vet du svaren?

Nedan finner du 8 fundamentala frågor som du behöver kunna besvara. 

Fråga nr. 2

Används Artificial Intelligence (AI) redan inom talangassessment?

Det enkla svaret är: Ja! Användandet av AI har ökat fort de senaste åren. Debatten handlar idag mer om hur AI påverkar arbetet, hur det förändrar sättet HR hanterar arbetskraften och arbetets rutinuppgifter. Vi blir allt mer vana vid att AI är en del av våra liv genom onlineshopping och smarta lösningar i hemmet.

Därför det är inte förvånande att talangassessment också förändras och formas av AI.

Det första steget mot AI inom assessment kom under 1990-talet, när pappersversioner av tester flyttades till datorer, med automatiserad rättning och datorgenererade tolkningsrapporter. För första gången tog teknologi då över rutinmässiga uppgifter och algoritmer användes för att producera kandidatrapporter.

AI används nu för att ta fram unika testfrågor och används också i test som använder adaptiv teknik.

Fråga nr. 1

Vad är AI inom assessment?

AI är en del av många psykometriska tester kandidater och anställda möter. Det kan handla om allt ifrån realistiska konversationer mellan en chatbot och en kandidat i ett situationsbaserat test till algoritmbaserade beslut vid analys av kandidaters svar på testfrågor. Idag är det vanligt att användanda AI vid beslut inom HR.

Fråga nr. 3

Vad betyder all AI-jargong?

Det är lätt att känna sig vilsen bland alla tekniska termer när det kommer till AI. Här är några viktiga termer du behöver veta om användandet av AI inom assessment.

Robotiserad automatisering av processer: Detta uppnås genom att samla och överföra expertkunskap och sedan programmera systemet med regler av typen 'om/så'. Chatbots är ett bra exempel. Ett regelbaserat system har dock inte förmåga att lära sig och förbättras utan explicita instruktioner. Inom talangassessment används denna teknologi för att ta fram datorgenererade tolkningsrapporter.

Maskinell inlärning: Även fast en dator (ännu) inte kan tänka själv, gör statistiska verktyg att system kan ta fram modeller som kan göra förutsägelser utifrån given data – och addera till modellen för att förbättra prediktionerna över tid. Detta används inom dataanalys för att skapa prediktiva analyser om människor som ett sätt att hjälpa arbetsgivare fatta bättre talangbeslut.


Mönstermatchning: Denna AI-teknik använder en dator för att söka efter mönster i svarssekvenser. Det kan användas för att utföra en del 'mäskliga' uppgifter, såsom ansiktsigenkänning eller identifiera emotioner.

Språkteknologi: Analyserar text och tal för att utvinna den underliggande meningen. Detta kan appliceras för att analysera svar på intervjufrågor.

Genom att kombinera alla dessa aspekter, spelar AI en nyckelroll i analys och tolkning av stora mängder kandidatdata.

Fråga nr. 4

Hur förbättrar AI assessment av kandidater och anställda?

Det finns fem framstående fördelar med AI inom assessment.

1. Precision. AI kan analysera stora mängder data, långt mer än människan. Den ökade kraften hos dagens datorer innebär att mer kandidatdata kan bedömas precist för att hjälpa till att fatta bättre rekryteringsbeslut.

2. Effektivitet. AI möjliggör för rekryterare och talangteam att utföra konsistenta och objektiva bedömningar av arbetsrelevanta data på ett mycket tidigare skede. Till exempel, AI gör att vi kan använda videointervjuer tidigare i processen än typiskt sett är möjligt med personliga intervjuer.

3. Minskad bias. Fördomsfullhet och stereotypisering kan ofta ges skulden för dåliga rekryteringsbeslut. I teorin hjälper AI rekryterare att förhålla sig objektiva och eliminera medveten och omedveten bias. I verkligheten behövs dock stor noggrannhet vad gäller hur AI-systemet programmeras. En algoritm är bara så bra som den data som matats in. Er AI-design kan inte enbart imitera en bedömare (och all hans eller hennes bias); den behöver hämta information från flera källor. 

4. Juridiskt försvarbarhet. Er AI-lösning måste vara transparent och öppen för ifrågasättande. Komplexa algoritmer av typen 'svarta lådan' kan göra rekryteringsbeslut svåra att rättfärdiga. Detta eftersom de gör det nästintill omöjligt att förstå hur besluten har kommits fram till. Därför kan era rekryteringsbelsut, om de inte enkelt kan förklaras, ifrågasättas i rätten. Att låta AI kontinuerligt lära genom att 'observera' god praxis från mänskliga bedömare är den bästa och juridiskt mest försvarbara approachen.

5. Engagemang. AI kan förbättra kandidatupplevelsen avsevärt. Det gör att rekryterare kan erbjuda omedelbar support och hjälp. Till exempel kan interaktiva chatbots svara på frågor om urvalsprocessen och specifika test. AI kan också optimera och förbättra upplevelsen genom att tillåta öppna svarsalternativ i personlighetstest och situationsbaserade test. Snabbare beslut, minskad bias och bättre bedömningar är alla sätt för vilka AI kan förbättra de arbetssökandes upplevelse.

Question No. 5

How does AI support video interviewing?

Video interviewing typically involves candidates recording themselves responding to competency-based interview questions. These recordings mean that candidates no longer need to travel for interviews, that interviewers get to rewatch and share candidate responses, and that less time is spent on the interview itself. However, there’s a considerable amount of time spent analyzing the responses.

How great would it be if the analysis could be done quickly and objectively? This is where AI has a role.

AI means the audio can be transcribed and analyzed for clarity of speech and language proficiency. Also, AI helps to analyze the visual elements through emotion-tracking software and facial recognition.

Question No. 6

What are the challenges with using AI in assessment?

Beyond the technological considerations, there are four challenges that must be addressed:

1. Defensibility. Standardized 'plug-and-play' AI systems are available, but they won’t differentiate your employer brand. If your competitors use the same systems, you’ll all be chasing the same talent. Also, these systems use 'deep learning networks' that learn as they go. This sounds promising, but actually it makes it difficult to explain why a candidate was accepted or rejected. These systems can lead to selection decisions you can’t defend, which leaves you vulnerable to litigation. Only custom AI systems offer the ability to make transparent and defensible selection decisions.

2. Time. Custom AI systems mirror human behavior and replicate the best practices of your assessors and raters. To achieve this, you have to pre-feed the system with relevant information. It can take up to six months to 'train' an AI system to assess candidates in the same way that your assessors and raters would. Managing this lead time can be a major challenge.

3. Ethics. There is an ethical question around how much support to take from an AI system. For example, are you happy for an AI system to reject your candidates? Or would you prefer it to flag unsuitable candidates so you can review and check their details? How to use AI ethically will be a key consideration for many employers.

AI’s role should be restricted to providing additional information and enhancing efficiency. Recruiters should always set the objectives when hiring. AI can then deliver useful information, at various stages of the selection process, that will support a final decision.

4. Data handling. AI excels at analyzing massive amounts of data, but the results can be misinterpreted or even deliberately abused. Good data-handling practices will be essential not just for confidentiality but also for maintaining your organization’s reputation. AI should be used carefully and honorably to help you predict which candidates will be effective in the role and engaged in your organization.

Question No. 7

How can we make sure that AI in assessment is legally defensible?

The process of selecting candidates — both for entry into the organization and promotion within — must always be legally defensible. It must not be discriminatory or favor a particular group of candidates based on gender, race or any other protected aspect of identity.

There are also the rights of the individual, and the right to be informed of how assessment information is to be used. Under the EU’s General Data Protection Regulation, you need to make sure candidates know how and why assessment is being used, including profiling to make decisions. However, regardless of AI, this is good practice.

Question No. 8

How is AI in assessment likely to develop?

We’ve come a long way in applying AI in assessment, and the progress will only speed up and become more refined.

Assessment developers are already looking at how AI can help interpret responses to open-ended questions in personality questionnaires and other progressive assessments, such as those based around messaging apps. Real-time interviews could be carried out by an avatar over the internet, or with the avatar being the observer of a hiring manager’s interview.

Using AI in assessment takes care of administrative tasks and reduces hassles for HR decision-makers while making sure the humans are still in control. For candidates, AI in assessment means they get to respond to assessment tools in a more natural way, rather than being restricted to completing written tests.

Related White Papers, Articles and More

Connect with us about how we can power your talent strategy.